facebook
ProHarmonia - Hotel Wellness i Spa zaprasza w góry
polski | deutsch | english

Regulamin Hotelu

Regulamin hotelu ProHarmonia Rezydencja Wellness

1.      Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

 

2.      Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.

 

3.      O ile Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 

4.      Życzenie przedłużenia pobytu poza planowaną rezerwacją Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin rezerwacji. Przedłużenie pobytu może być przez hotel uwzględnione tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc.

 

5.      Niedozwolone jest przekazywanie pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który została wniesiona zapłata.

 

6.      Osoby niezameldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach pomiędzy 22:00 a 6:00.

 

7.      W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00.

 

8.      Przy każdorazowym opuszczaniu hotelu prosimy o pozostawienie kluczy w recepcji.

 

9.      Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzednich pobytów rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub pozostałych Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój i funkcjonowanie obiektu.

 

10.  Hotel ma obowiązek zapewnić:

a)      Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

b)      Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,

c)      Profesjonalną i uprzejmą obsługę,

d)      Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa; w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę,

e)      Inny pokój (w miarę możliwości) lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

 

11.  W ramach bezpłatnych usług hotel ma obowiązek:

a)      Budzić gościa o oznaczonej godzinie, na jego życzenie,

b)      Wymieniać ręczniki codziennie lub zgodnie z dyspozycją Gościa oraz pościel co 3 dni,

c)      Przechowywać bagaż gościa w czasie jego pobytu w hotelu i krótko po nim,

w miejscu do tego wyznaczonym, po uprzednim zgłoszeniu przez Gościa tego faktu,

d)      Udzielać informacji związanych z pobytem Gościa w hotelu.

 

12.  Hotel może odmówić przyjęcia rzeczy, o których mowa wyżej, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.

 

13.  Zasady odpowiedzialności hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, przy czym hotel nie ponosi odpowiedzialności za bagaż i inne rzeczy osobiste Gościa, wniesione do hotelu, o ile Gość nie zgłosił potrzeby ich przechowywania w sposób określony w punkcie 11 lit. C) Regulaminu.

 

14.  Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

15.  Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa i za rzeczy pozostawione w nim.

16.  Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających.

 

17.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 

18.  Hotel pośredniczy w przekazywaniu napiwków pracownikom hotelu, w imieniu i na rachunek Gościa.

 

19.  W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług hotelu Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji.

 

20.  Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.

 

21.  W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Zostały wyznaczone miejsca,  w których można palić: przed hotelem. W przypadku palenia papierosów w obiekcie na Gości zostanie nałożona dodatkowa opłata 500 PLN za procedurę usuwania dymu papierosowego.

 

22.  W przypadku płatności w walucie obcej hotel przelicza należności według kursu wymiany walut ustalonego przez hotel na dany dzień. Kurs ten dostępny jest w recepcji hotelu.

 

23.  Gość zobowiązany jest  do uiszczenia  dodatkowo opłaty klimatycznej w recepcji obiektu za pobyt w dniu rozliczenia.

 

Ceny i Rezerwacja

kalendarz
pakiety